29 dec. 2013

Informații privind cererea de chemare în judecatăDin 15.02.2013, data intrării în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă (NCPC), hotărârile judecătorești nu vor mai fi investite cu formulă executorie de judecătorie:
Art. 665, alin.7 din noul Cod de Procedură Civilă: În partea finală a încheierii de încuviițare a executării silite va fi adăugată formula executorie [...]
Art. 5 din Legea 76/2012: Dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică și hotărârilor judecătorești sau altor înscrisuri pronunțate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost investite cu formulă executorie.

Art. 194 NCPC - Cuprinsul cererii de chemare în judecată
a). numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. Cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi al pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant;

b). numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător (adresa electronică, nr. telefon, fax etc.);

c). obiectul cererii si valoarea acestuia, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104 (valoarea impozabilă) . Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d). arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e). arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f). semnătura.

Art. 195 NCPC - numărul de exemplare al cererii de chemare în judecată va fi de câte părți sunt și unul pentru instanță (art. 149 al. 1).

Art. 197 NCPC - timbrarea cererii. Când cererea trebuie timbrată dovada achitării taxelor aferente se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.
În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele legale prevăzute de art. 194-197 iar reclamantul nu completează lipsurile în termenul acordat de completul de judecată (10 zile de la notificare), în condiţiile art. 200 NCPC, cererea de chemare în judecată va fi anulată.

Art. 150 NCPC - înscrisurile care vor fi anexate cererii de chemare în judecată.
La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se folosi în proces.
Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.  

Art. 151 NCPC - cererea formulată prin reprezentant.
Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.
Avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea potrivit legii.
Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.

Proceduri prealabile - ceea ce trebuie făcut, în principiu, înainte de depunerea cererii de chemare în judecată.
Art. 193 NCPC
Sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede expres aceasta. Dovada îndeplinirii  procedurii prealabile  se va anexa la cererea de chemare în judecată.
La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la evidenţele succesorale prevăzute de Codul Civil.

Art. 2 alin 1, 1 ind.1 din legea 192/2006 privind medierea.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente.
Dovada participării la şedinţa de informare se face printr-un certificat eliberat de mediatorul care a realizat informarea.
Începând cu data de 01 august 2013, în caz de neîndeplinire de reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca inadmisibilă. În cazul cererii reconvenționale pârâtul ar avea dubla calitate de pârât și reclamant și este obligat la această procedură (în calitatea sa de reclamant).

Art. 201 NCPC - Procedura prealabilă  primului termen de judecată.
După verificarea cererii şi regularizarea sa conform dispoziţiilor art. 200, judecătorul dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.
Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare, de la dosar.
La data expirării termenelor legale, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei.

***
Taxele judiciare de timbru se achită în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal debitorul taxei. A se vedea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Notă: Informațiile pot fi găsite și pe portalul instanțelor de judecată.

Vezi și:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu