29 dec. 2013

Contract esalonare restante la plata intretinerii

Model de contract


ASOCIATIA DE  PROPRIETARI .......................
STR................................................. nr....... Bl. …….. sc…., et….
Tel : .......................... fax……………….. E-mail:………………
C.I.F.
Cont IBAN

CONTRACT DE ESALONARE

Nr ....... din data de ......... /........... /……..

I. PARTILE CONTRACTANTE
Asociatia de Proprietari ..............................., cu sediul în loc. ............, Str. .................... nr. ....,
Bl. ................., sc...., et…..., cod fiscal ......................
si
…………………………………………………  posesor al C.I. Seria ………. nr ……… 
CNP …………………………, domiciliat(a)  in loc. ..........................., str. …………………………, nr. ….… Bl. …………, sc ……..,  et ……, ap. ……., 
numit(a) in continuare debitor, au incheiat  prezentul contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Debitorul se obliga sa plateasca restantele la intretinere si penalitătile aferente, in
valoare totala de ………….………… lei, compuse din: …………….. lei restante intretinere,
…………………lei penalizari de intarziere, ………….. lei …………………………, inregistrate in
evidentele contabile ale Asociatiei de Proprietari […] la  data de ………/……./……, in …….
(…xx….) rate lunare in suma de ……… (…………………………………….)  lei/luna.

III. RATA SI TERMENUL
Art.2. Debitorul va plati ratele, in suma de …………….. lei/luna, incepand cu data de…………… pana la data de……………
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.3. Asociatia va incasa lunar sumele stabilite prin prezentul contract si va emite chitanta pentru fiecare plata, evidentiind platile in contabilitatea asociatiei, stingand debitele in ordine cronologica.
Art.4. Debitorul se obliga sa plateasca ratele conform art. 2 din contract pana la termenul scadent de executie.
Art.5. Debitorul are obligatia, in afara ratei stabilite prin prezentul contract, sa achite si intretinerea lunara la zi.
V. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE
Art.6. Pentru neexecutarea, executarea partiala sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract, Asociatia de Proprietari ………………........., isi rezerva dreptul de a actiona in instanta pentru recuperarea debitului si penalizarilor aferente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, la sediul Asociatiei de Proprietari .......................
 Data incheierii :           
 Ziua………luna……………anul……..                                                                            
   
     Presedinte Asociatie,                                                                               Debitor,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu