11 iun. 2013

Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat

Principii generale
Din codul deontologic: independenta; increderea si integritatea morala; secretul profesional; respectarea deontologiei altor barouri.
2.1. Independenta
2.1.1. Multitudinea îndatoririlor care îi revin avocatului impune din partea acestuia o independenta absoluta, libera de orice presiune, îndeosebi de cea derivata din propriile sale interese sau datorata influentelor din afara. Aceasta independenta este, de asemenea, necesara atât pentru încrederea în justitie, cât si pentru încrederea în impartialitatea judecatorului. Prin urmare, avocatul trebuie sa evite orice prejudiciere a independentei sale si sa vegheze la a nu neglija etica sa profesionala din dorinta de a fi pe plac clientilor sai, judecatorului sau tertilor.
2.1.2. Aceasta independenta este necesara atât în activitatea juridica, cât si în alte probleme de natura juridica, iar consilierea acordata de avocat clientului sau nu are nici o valoare reala atunci când ea a fost facuta doar de complezenta sau din interes personal ori sub efectul unei presiuni din afara.
2.2. Încrederea si integritatea morala
Nu pot exista relatii bazate pe încredere, atunci când cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea avocatului sunt puse sub semnul îndoielii. Pentru avocat, aceste virtuti traditionale sunt obligatii profesionale.

2.3. Secretul profesional
2.3.1. Prin însasi natura misiunii sale, avocatul este depozitarul secretelor clientului sau si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala. Fara o garantie a confidentialitatii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o îndatorire fundamentala si primordiala a avocatului.
Obligatia avocatului cu privire la secretul profesional serveste atât intereselor administratiei judiciare, cât si intereselor clientului. În consecinta, ea trebuie sa beneficieze de o protectie din partea Statului.
2.3.2. Avocatul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta în cadrul activitatii sale profesionale.
2.3.3. Aceasta obligatie nu este limitata în timp.
2.3.4. Avocatul impune angajatilor sai si oricarei persoane care colaboreaza cu el în activitatea sa profesionala sa respecte secretul profesional.
2.4. Respectarea deontologiei altor barouri
În aplicarea normelor de drept ale Uniunii Europene si ale Spatiului economic european, avocatul dintr-un Stat-membru poate fi obligat sa respecte deontologia unui barou dintr-un Stat-membru gazda. Avocatul are datoria de a se informa asupra normelor deontologice pe care trebuie sa le respecte în exercitarea unei activitati specifice.
Organizatiile membre ale CCBE sunt obligate sa depuna codurile lor deontologice la Secretariatul CCBE, pentru ca orice avocat sa-si poata procura o copie
de la respectivul secretariat.

Din statutul profesiei
Art. 1
(1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut
(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale: 
a) principiul legalitatii; 
b) principiul libertatii; 
c) principiul independentei; 
d) principiul autonomiei si descentralizarii; 
e) principiul pastrarii secretului profesional. 
Art. 2
(1) Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat
(2) In exercitarea dreptului la aparare recunoscut si garantat de Constitutia Romaniei, republicata, de lege, de pactele si de tratatele la care Romania este parte, avocatul are dreptul si obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si solutionat intr-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea partilor. 
Art. 3
(1) In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, prezentului statut si codului deontologic
(2) Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit de baroul din care fac parte
(3) Un avocat nu poate fi inscris decat intr-un singur barou si nu isi poate exercita concomitent activitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei
(4) Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de Lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata. 
Art. 4
(1) Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei si descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut
(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret
(3) Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale profesiei, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut
(4) Competenta si atributiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevazute de Lege si de prezentul statut. 
Modificare prin introducere Art.41
(1) Persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora.
(2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial.
(3) În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.
(4) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana indicată la alin. (1), soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natură patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor acesteia.
(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.
modificat de Hotărâre nr. 7/2012 – privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 din 16 iunie 2012, M. Of. 594/2012;
Art. 5
(1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti exista si functioneaza, in temeiul Legii, un singur barou, persoana juridica de interes public. Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi in tabloul avocatilor care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia
(2) Toate barourile din Romania, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, denumita in continuare U.N.B.R
(3) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, infiintata prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avocatilor din Romania
(4) Constituirea si functionarea de barouri in afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a barourilor in afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricand constatata de catre instanta sau alt organ judiciar, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu
(5) Sunt interzise, sub sanctiunea prevazuta de Lege, folosirea, fara drept, de catre orice persoana a denumirilor „Barou”, „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania”, „U.N.B.R.” ori „Uniunea Avocatilor din Romania” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea fara drept a insemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fara drept a robei. 
Art. 6
(1) Libertatea si independenta profesiei de avocat sunt principii in baza carora avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale clientilor potrivit Legii si prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului si garanteaza activitatea sa profesionala
(2) Avocatul este liber sa isi aleaga, sa schimbe si sa dispuna in tot sau in parte de forma de exercitare a profesiei, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut
(3) Orice persoana are dreptul sa isi aleaga in mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu exceptia cazurilor privitoare la acordarea asistentei judiciare obligatorii sau dispuse de catre organul judiciar, a asistentei judiciare prin avocat ca forma a ajutorului public judiciar si a asistentei gratuite. Orice clauza ori conventie contrara, prohibitiva sau restrictiva este lovita de nulitate absoluta
(4) Relatiile dintre avocat si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate si confidentialitate. Drepturile si obligatiile avocatului sunt prevazute de Lege, prezentul statut, codul deontologic si de contractul de asistenta juridica legal incheiat. 
Art. 7
(1) Intr-o societate intemeiata pe valorile democratiei si ale statului de drept, avocatul are un rol esential. Avocatul este indispensabil justitiei si justitiabililor si are sarcina de a apara drepturile si interesele acestora. El este deopotriva sfatuitorul si aparatorul clientului sau
(2) Avocatul, exercitand drepturile care ii sunt conferite de Lege si de prezentul statut, isi indeplineste indatoririle si obligatiile fata de client in raporturile cu autoritatile si institutiile in relatie cu care isi asista sau isi reprezinta clientul, fata de profesia sa in general si fata de fiecare confrate in particular, precum si fata de public. Avocatul are indatorirea de a-si indeplini cu constiinciozitate, onoare si probitate profesionala obligatiile fata de client, in raporturile cu persoanele fizice, cu autoritatile si institutiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalti avocati, precum si in relatia sa cu publicul in general
(3) In exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea autoritatilor sau institutiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea si independenta avocatului sunt garantate de lege
(4) Independenta avocatului nu poate prejudicia interesele clientului sau. Avocatul este dator sa dea clientului sfaturi juridice corespunzatoare legii si sa actioneze numai in limitele legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic, potrivit crezului sau profesional
(5) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris in fata instantelor de judecata, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala ori a altor autoritati, daca aceste sustineri sunt in legatura cu apararea si sunt necesare stabilirii adevarului
(6) Urmarirea penala si trimiterea in judecata a avocatului pentru fapte penale savarsite in exercitarea profesiei sau in legatura cu aceasta se pot face numai in cazurile si in conditiile prevazute de Lege. 
Art. 8
(1) Secretul profesional este de ordine publica
(2) Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost incredintata
(3) Avocatul nu poate fi obligat in nicio circumstanta si de catre nicio persoana sa divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de catre clientul sau si nici de catre o alta autoritate sau persoana. Se excepteaza insa cazurile in care avocatul este urmarit penal, disciplinar sau atunci cand exista o contestatie in privinta onorariilor convenite, exclusiv pentru necesitati stricte pentru apararea sa
(4) Obligatia de a pastra secretul profesional nu impiedica avocatul sa foloseasca informatiile cu privire la un fost client, daca acestea au devenit publice
(5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava. 
Art. 9
(1) Obligatia de a pastra secretul profesional este absoluta si nelimitata in timp. Obligatia se intinde asupra tuturor activitatilor avocatului, ale asociatilor sai, ale avocatilor colaboratori, ale avocatilor salarizati din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alti avocati
(2) Obligatia de a pastra secretul profesional revine si persoanelor cu care avocatul conlucreaza in exercitarea profesiei, precum si salariatilor sai. Avocatul este dator sa le aduca la cunostinta aceasta obligatie
(3) Obligatia de a pastra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat si salariatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute in exercitarea functiilor si atributiilor ce le revin. 
Art. 10
(1) Orice comunicare sau corespondenta profesionala intre avocati, intre avocat si client, intre avocat si organele profesiei, indiferent de forma in care a fost facuta, este confidentiala
(2) In relatiile cu avocatii inscrisi intr-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene, avocatul este obligat sa respecte dispozitiile speciale prevazute de Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
(3) In relatiile cu un avocat inscris intr-un barou din afara Uniunii Europene, avocatul trebuie sa se asigure, inainte de a schimba informatii confidentiale, ca in tara in care isi exercita profesia confratele strain exista norme ce permit asigurarea confidentialitatii corespondentei si, in caz contrar, sa incheie un acord de confidentialitate sau sa il intrebe pe clientul sau daca accepta, in scris, riscul unui schimb de informatii neconfidentiale
(4) Corespondenta si informatiile transmise intre avocati sau intre avocat si client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi in niciun caz aduse ca probe in justitie si nici nu pot fi lipsite de caracterul confidential. 
Art. 11 
In raporturile cu instantele judecatoresti, cu Ministerul Public, cu celelalte autoritati si institutii publice, cu persoanele juridice si persoanele fizice cu care vine in contact, avocatul este dator sa aiba un comportament demn, civilizat si loial. 
Art. 12
(1) Organele profesiei de avocat au sarcina permanenta de a asigura exercitarea calificata a dreptului de aparare, organizand in mod corespunzator primirea in profesie, pregatirea profesionala initiala si pregatirea continua a avocatilor, respectarea stricta a deontologiei si a disciplinei profesionale
(2) Toti avocatii au dreptul si indatorirea de a participa la formele de pregatire profesionala stabilite de catre organele profesiei
(3) Barourile si U.N.B.R. au obligatia, din oficiu sau la cerere, sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei, a demnitatii si onoarei corpului de avocati. 
Art. 13 Dispozitiile prezentului statut se aplica in mod corespunzator si avocatilor straini, inclusiv formelor de exercitare a profesiei de catre acestia.

Vezi si:
Primirea in profesia de avocat
Avocati: incompatibilitati si interdictii
Activitatea profesionala a avocatului
Formele si modalitatile de exercitare a profesiei de avocat
Raporturile dintre avocati
Indatoririle avocatului
Raporturile dintre avocati si clienti 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu