11 iun. 2013

Primirea in profesia de avocat

Din statut
Art. 14
(1) Primirea in profesia de avocat se realizeaza numai in baza promovarii examenului organizat de catre U.N.B.R. la nivel national
(2) Cu titlu de exceptie, in conditiile legii, pot accede in profesie, fara sustinerea examenului, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, care au fost eliberati din motive neimputabile, precum si, in aceleasi conditii, judecatorii de la instantele internationale. 
Art. 15
(1) Cererea formulata de persoana care doreste sa fie primita in profesie se adreseaza decanului baroului unde solicitantul intentioneaza sa exercite profesia. Cererea se depune sau, dupa caz, se comunica in doua exemplare si va cuprinde: 
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului; 
b) locul si data nasterii; 
c) elementele actului de identitate si organul emitent; 

d) indicarea diplomei de licenta eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata in conditiile legii, care atesta calitatea de licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege, precum si indicarea, daca este cazul, a indeplinirii functiei de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani si a promovarii examenului de definitivat in profesia din care provine ori a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 14 alin. (2), dupa caz; 
e) declaratia ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 14 din Lege; 
f) declaratia solicitantului ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 15 din Lege ori ca intelege sa renunte la orice stare de incompatibilitate in cel mult doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesia de avocat si cunoaste intervenirea sanctiunii caducitatii acesteia in caz de neconformare in termen; 
g) precizarea ca se solicita dobandirea calitatii de avocat stagiar si angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesionala initiala in profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregatire profesionala continua, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut; 
h) mentiunea, daca este cazul, ca, potrivit Legii, candidatul poate dobandi calitatea de avocat definitiv; 
i) declaratia expresa ca nu este sau nu a fost inscris intr-un alt barou din Romania. In caz contrar, se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau incetarii activitatii
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte depuse in dublu exemplar: 
a) copie a actului de identitate si a actelor de stare civila; 
b) copie a diplomei de licenta si, dupa caz, copii ale inscrisurilor care dovedesc indeplinirea, timp de cel putin 5 ani, a functiei de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum si promovarea examenului de definitivat in profesia respectiva ori indeplinirea conditiilor prevazute de art. 14 alin. (2). In cazul in care se solicita primirea in profesie pe baza de diplome eliberate de institutiile de invatamant superior din alta tara, se va depune si dovada de echivalare, in conditiile legii; 
c) copie a cazierului judiciar, eliberata cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii; 
d) certificat privind starea de sanatate a candidatului, eliberat de institutia sanitara stabilita de barou conform hotararii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii; 
e) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie; 
f) doua fotografii de tip legitimatie
(3) In cazul prevazut la art. 14 alin. (2), judecatorul care a activat la instante internationale va prezenta adeverinta in original si in traducere legalizata, eliberata de catre respectiva instanta, atestand ca acesta a indeplinit calitatea de judecator si ca incetarea acestei calitati a avut loc din motive neimputabile. 
Art. 16
(1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara in vederea exercitarii profesiei de avocat in Romania se va depune sau, dupa caz, se va comunica in dublu exemplar la baroul in care doreste sa profeseze si va cuprinde: 
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului; 
b) locul si data nasterii; 
c) numarul, data si emitentul pasaportului; 
d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa isi exercite profesia; 
e) indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); 
f) indicarea formei in care urmeaza sa exercite profesia, conform art. 5 din Lege
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, depuse in dublu exemplar, traduse in limba romana si certificate: 
a) pasaport; 
b) o atestare din partea baroului sau a asociatiei profesionale de avocati din tara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinar
(3) La cerere se vor atasa: 
a) avizul conform eliberat de Comisia permanenta a U.N.B.R.; 
b) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege; 
c) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic; 
d) dovada incetarii formei anterioare in care a exercitat profesia de avocat in Romania, conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 231/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, dupa caz; 
e) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit.d); 
f) doua fotografii de tip legitimatie. 
Art. 17
(1) Cererea de primire in profesie, in forma si insotita de documentatia prevazute in prezentul statut, se depune in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii pe pagina web a U.N.B.R. a organizarii examenului national de primire in profesie. In termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, cererea de primire in profesie se va comunica de catre barou U.N.B.R. si se va afisa la sediul baroului si pe pagina web a baroului si a U.N.B.R
(2) Afisarea cererii la sediul baroului se constata prin proces-verbal
(3) In termen de 10 de zile de la afisarea cererii pe pagina web a baroului si a U.N.B.R., orice persoana poate face opozitie la cererea de primire in profesie, indicand motivele si aratand imprejurarile si probele pe care isi intemeiaza opozitia
(4) Solutionarea opozitiei este de competenta baroului la care a fost inregistrata cererea de primire in profesie
(5) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de primire in profesie, decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor care va efectua investigatiile necesare cu privire la moralitatea si demnitatea solicitantului, chiar daca nu se face opozitie la inscriere. 
Art. 18
(1) Avocatul-raportor va face toate cercetarile pe care le va considera necesare
(2) Cercetarile se vor referi la indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut pentru primirea in profesia de avocat. 
Art. 19
In termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opozitiei, avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii. 

Art. 20
(1) Dupa depunerea raportului, in termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizeaza indeplinirea conditiilor pentru primirea in profesie si solutioneaza eventualele opozitii
(2) Consiliul baroului va pronunta o hotarare motivata asupra cererii de primire in profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. in termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opozitie
(3) Hotararea poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanenta a U.N.B.R., care va solutiona contestatia cu cel putin 15 zile inaintea datei anuntate a examenului national de primire in profesie. In cazul contestatiilor formulate de persoanele prevazute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afisa pe pagina web a U.N.B.R
(4) Se poate prezenta la examenul national de primire in profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dupa caz, Comisia permanenta a U.N.B.R. a pronuntat o hotarare favorabila asupra cererii de primire in profesie formulate de acesta
(5) Cel primit in profesia de avocat va fi inscris in tabloul avocatilor in baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 si 23 din Lege. 
Art. 21
(1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara de a fi autorizat sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc se depune la presedintele U.N.B.R
(2) Cererea va fi inaintata baroului in care este inscris avocatul pentru avizare si raport, ce va fi efectuat de decanul baroului. Raportul intocmit de decan va fi inaintat Comisiei de examinare
(3) Metodologia examenului de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana ale avocatilor straini se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R
(4) Comisia de examinare va fi desemnata de Consiliul U.N.B.R. si poate fi alcatuita din avocati si cadre didactice din institutiile de invatamant juridic superior, acreditate in conditiile legii
(5) Examenul va cuprinde probe scrise si orale privind institutiile de baza ale dreptului romanesc si cunostintele de limba romana. 

Art. 22
Cererea de primire in profesia de avocat in Romania a avocatilor care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European este de competenta Consiliului U.N.B.R., conform art. 66 lit. e) din Lege. 
Art. 23
(1) Cererea se depune sau, dupa caz, se comunica in dublu exemplar secretariatului U.N.B.R. si va cuprinde: 
a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului; 
b) locul si data nasterii; 
c) numarul, data si emitentul pasaportului; 
d) mentionarea faptului ca intentioneaza exercitarea cu caracter permanent a profesiei in Romania; 
e) indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); 
f) indicarea titlului profesional obtinut in statul membru de origine si a gruparii profesionale din care face parte in statul membru de origine sau a autoritatii judiciare in cadrul careia este admis sa isi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine
(2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, traduse in limba romana si certificate: 
a) pasaport; 
b) o atestare din partea autoritatii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara
(3) La cerere se vor atasa: 
a) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in niciunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 14 si 15 din Lege; 
b) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic; 
c) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit.d); 
d) doua fotografii de tip legitimatie; 
e) alte documente prevazute in anexa nr. XXXI. 
Art. 24
(1) Consiliul U.N.B.R. se va pronunta asupra cererii de primire in profesia de avocat dupa sustinerea examenului de verificare a cunostintelor privind dreptul romanesc si de limba romana sau dupa ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de sustinerea examenului, conform art. 100 si 109 din Lege
(2) Consiliul U.N.B.R. poate decide si asupra suspendarii analizarii cererii pana la efectuarea de catre solicitant a stagiului de pregatire in domeniul dreptului romanesc, conform art. 100 alin. (2) din Lege
(3) Decizia este definitiva si se comunica solicitantului. 
Art. 25
(1) Avocatul admis in profesie va fi inscris in tabloul avocatilor la baroul in care isi va exercita profesia, cu respectarea prevederilor prezentului statut
(2) Consiliul baroului va dispune inscrierea in tabloul avocatilor, la cerere, pe baza deciziei de primire in profesie emise de U.N.B.R.


Vezi si:
Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu