11 iun. 2013

Indatoririle avocatului

Din Statutul profesiei
Art. 227
(1) Exercitiul liber al profesiei, demnitatea, constiinta, independenta, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicatetea, moderatia, tactul si sentimentul de confraternitate sunt principii esentiale ale profesiei de avocat si constituie indatoriri ale acesteia
(2) Avocatul este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala, precum si in viata privata. 
Art. 228
(1) Sediul profesional si celelalte spatii in care avocatul isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional
(2) Secretul profesional vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport, furnizate avocatului de catre client in scopul acordarii asistentei juridice si in legatura cu care clientul a solicitat pastrarea confidentialitatii, precum si orice documente redactate de avocat care contin sau se fundamenteaza pe informatiile ori datele furnizate de client in scopul acordarii asistentei juridice si a caror confidentialitate a fost solicitata de client
(3) In scopul asigurarii secretului profesional, avocatul pastreaza lucrarile numai la sediul profesional sau in spatiile avizate in acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat si in locuinta avocatului

(4) Actele si lucrarile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligatia sa se opuna perchezitionarii domiciliului, a sediului profesional principal, secundar si a biroului de lucru, precum si perchezitiei corporale, cu privire la actele sau lucrarile cu caracter profesional aflate in locurile sus-mentionate ori asupra sa
(5) Avocatul este obligat sa se opuna si ridicarii inscrisurilor si bunurilor constand in acte si lucrari cu caracter profesional, daca nu sunt indeplinite conditiile art. 35 din Lege. Avocatul are obligatia ca, de indata, sa il incunostinteze despre cele intamplate pe decanul baroului. 
Art. 229
(1) Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele ce i-au fost incredintate, sa se prezinte la fiecare termen stabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifeste constiinciozitate si probitate pentru indeplinirea mandatului incredintat
(2) Avocatul nu este obligat sa motiveze refuzul preluarii unui caz ce se propune a-i fi incredintat, daca acesta nu corespunde crezului sau profesional, cu exceptia dosarelor repartizate obligatoriu sau a gratuitatilor. Pentru acelasi motiv, avocatul poate denunta unilateral o prestatie in curs de executare deja angajata
(3) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata si sa pledeze cu demnitate. Avocatului ii este interzis sa foloseasca expresii care ar putea leza instanta si participantii la proces, atat in sedinta de judecata, cat si in afara acesteia
(4) Ori de cate ori este necesar, in raport cu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul are obligatia sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, din proprie initiativa ori la cererea instantei de judecata. 
Art. 230
(1) Avocatul are obligatia sa acorde, atunci cand este desemnat, asistenta juridica gratuita. Avocatul inscris in registrul de asistenta judiciara are obligatia, atunci cand este desemnat, sa acorde asistenta judiciara in formele prevazute de art. 71 alin. (1) din Lege
(2) Cauzele vor fi repartizate cu precadere avocatilor stagiari si tinerilor avocati, cu respectarea competentei profesionale prevazute de Lege. Refuzul nejustificat de a acorda asistenta juridica gratuita constituie abatere disciplinara, comisia de disciplina urmand a fi sesizata in conditiile dispozitiilor art. 277-287
(3) Avocatii pensionari care continua activitatea nu se pot inscrie in registrul de asistenta judiciara. 
Art. 231
(1) Avocatul are obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in temeiul art. 42 din Lege
(2) Prin raspundere profesionala se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut si a regulilor deontologice
(3) Asigurarea de raspundere profesionala cu caracter minim obligatoriu se incheie cu respectarea urmatoarelor reguli: 
a) avocatul stagiar se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 3.000 euro anual; 
b) avocatul definitiv se asigura pentru un risc asigurat in valoare de minimum 6.000 euro anual
(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie a anului anterior celui pentru care se incheie si va fi in mod obligatoriu reinnoita anual. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel mai tarziu la data de 28 decembrie a fiecarui an
(5) Societatea civila profesionala si societatea profesionala cu raspundere limitata pot incheia asigurare profesionala in care sa fie cuprinsi toti avocatii care isi exercita profesia in calitate de asociati, colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei
(6) Primele de asigurare profesionala achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal in curs, in conditiile legii
(7) Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. 
Art. 232
(1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora
(2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarate de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau prin anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv
(3) Absenta nejustificata de la activitatile prevazute la alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava. 
Art. 233
(1) In activitatea sa profesionala, avocatul poate folosi ca mijloc de proba copii ale actelor incredintate de client, pastrand actele originale in vederea prezentarii la cererea instantei
(2) La cerere, avocatul este obligat sa restituie actele originale care i-au fost incredintate persoanei de la care le-a primit. In acest sens, avocatul va intocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si cu continut declarat. 
Art. 234
(1) Avocatul are obligatia sa depuna toate diligentele necesare pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat
(2) In cazul in care avocatul este impiedicat sa indeplineasca serviciul profesional, isi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care isi desfasoara activitatea intr-o alta forma de exercitare a profesiei, daca in prealabil obtine acordul clientului in acest scop. Modelul delegatiei de substituire este prevazut la anexa nr. V. Prevederile art. 122 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si formularului delegatiei de substituire
(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse, in conditiile intelegerii dintre avocati. 
Art. 235
(1) Potrivit Legii, avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor
(2) Cuantumul si termenul de plata a taxelor si contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. si se aduc la cunostinta avocatilor inscrisi in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acestora. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A
(3) La stabilirea contributiei avocatilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua in considerare contributia la formarea bugetului U.N.B.R. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaza lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., in contul special constituit in acest scop
(4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute in prezentul articol atrage suspendarea calitatii de avocat, in conditiile legii
(5) Distinct de masura suspendarii calitatii de avocat, depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, aplicat la suma datorata. 
Art. 236
(1) Avocatul are obligatia sa poarte roba, in conditiile Legii, in fata tuturor instantelor judecatoresti, precum si in fata Curtii Constitutionale din Romania
(2) Roba poate fi purtata si in fata instantelor judecatoresti din alte state, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia nationala a statului in cauza, precum si in fata jurisdictiilor internationale a caror activitate poate fi asimilata cu cea a instantelor judecatoresti, cu respectarea conditiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdictii
(3) Modelul si caracteristicile robei si ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise in anexa nr. XXV. 
Art. 237
(1) Avocatul are obligatia sa poarte insigna si sa detina legitimatie de avocat, cu care se identifica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si a altor persoane juridice si fizice, inclusiv in fata avocatilor, cu care intra in contact in exercitarea activitatilor sale
(2) Modelul legitimatiei si al insignei de avocat sunt prevazute in anexele nr. XXVI si XXVII. 
Art. 238
(1) Avocatul are obligatia sa foloseasca atat in mod direct, cat si indirect numai procedee oneste in scopul dobandirii clientelei
(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate in subsectiunea a 4-a a prezentei sectiuni. 
Art. 239
(1) Inscrisurile intocmite de avocat pentru organizarea activitatii si legitimarea sa fata de terti au forta probanta deplina pana la inscrierea in fals; daca nu s-a prevazut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnatura avocatului si stampila formei de exercitare a profesiei in care isi desfasoara activitatea
(2) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente: 
a) contractele de asistenta juridica; 
b) registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat in anexa nr. XVII; 
c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, continutul si data actelor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XVIII; 
d) registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XIX; 
e) registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XX
(3) Au caracterul actelor prevazute la alin. (1) si urmatoarele inscrisuri intocmite de avocat: 
a) imputernicirea avocatiala; 
b) delegatia de substituire; 
c) contractul de colaborare; 
d) contractul de salarizare in interiorul profesiei; 
e) contractul de grupare a cabinetelor individuale
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevazute la alin. (2) lit. b)-e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de Lege, de prezentul statut si de statutul C.A.A. Nerespectarea de catre avocat a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara
(5) In cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidentelor prevazute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat in acest scop. 
Art. 240
(1) Orice avocat care intra in conflict cu un alt avocat este obligat sa il informeze pe decanul baroului, care va solutiona conflictul potrivit regulilor prevazute la sectiunea a 2-a
(2) Conflictele avocatului cu magistratii sau cu alte autoritati publice se aduc de indata de catre acesta la cunostinta decanului baroului, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate
(3) In cazul in care un conflict intervenit intre avocati apartinand unor barouri diferite nu a putut fi solutionat de decanii respectivelor barouri, acestia desemneaza un al treilea decan. Conflictul va fi solutionat prin acordul comun al celor 3 decani sau al delegatilor acestora, reuniti intr-o adunare deliberativa cu caracter colegial. Decanii interesati vor supraveghea aplicarea solutiei date. 
Art. 241 Avocatul este obligat sa prezinte clientului, la cerere, situatia privind cheltuielile efectuate pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat si a caror rambursare o solicita. 
Art. 242
(1) Avocatul are obligatia sa se abtina de la exercitarea oricarei activitati profesionale in cazul in care exista sau survine un conflict de interese
(2) Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava. 

Data publucarii: 11.06.2013

Vezi si:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu