11 iun. 2013

Activitatea profesionala a avocatului:

  • Consultatii si cereri cu caracter juridic 
  • Asistarea si reprezentarea clientilor 
  • Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare 
  • Activitati fiduciare 
  • Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate 
Continutul activitatii: Consultatii si cereri cu caracter juridic; Asistarea si reprezentarea clientilor; Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare; Activitati fiduciare; Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate.

Art. 89 statut – Cosnultatii si cereri cu caracter juridic precum: redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata; elaborarea de opinii legale; elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea; elaborarea proiectelor de acte normative; participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii; orice alte consultatii in domeniul juridic. Cf art. 90: Avocatul poate intocmi si formula in numele si/sau in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia. Cf. art. 91: avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor. 
Art. 93 din statutul profesiei - Activitati fiduciare in numele si pe seama clientului. Activitatile fiduciare pot consta in: primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu; plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate; administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate. 


Consultatii si cereri cu caracter juridic 
Art. 89 Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes pentru client, precum: 
a) redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata; 
b) elaborarea de opinii legale; 
c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea; 
d) elaborarea proiectelor de acte normative; 
e) participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii; 
f) orice alte consultatii in domeniul juridic. 
Art. 90 Avocatul poate intocmi si formula in numele si/sau in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.


Asistarea si reprezentarea clientilor 
Art. 91
(1) In conditiile legii, avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
(2) Asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului. 


Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare 
Art. 92
(1) Un act juridic semnat in fata avocatului, care poarta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a consimtamantului si a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare
(2) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor. 


Activitati fiduciare 
Art. 93
(1) Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, in numele si pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentului statut
(2) Activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta in: 
a) primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu; 
b) plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate; 
c) administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate. 
Art. 94 In exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie: 
a) sa respecte intocmai limitele si durata mandatului incredintat, expres prevazut in contractul de asistenta juridica special incheiat. Cand mandatul comporta imputernicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a instraina bunurile clientului, avocatul poate proceda la efectuarea acestor operatiuni numai daca acest lucru este in mod expres stipulat in mandat sau, in lipsa unei astfel de clauze, numai dupa ce va fi autorizat in mod special si in scris de catre client; 
b) sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar, fara sa se abata de la regulile specifice activitatii profesionale; 
c) sa administreze afacerile incredintate in interesul exclusiv al clientului; 
d) sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, in scopul de a obtine beneficii proprii, in afara onorariului de avocat; 
e) sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar si a rezultatelor obtinute. 
Art. 95 In executarea mandatului, avocatul poate sa desfasoare: 
a) activitati de consultanta; 
b) operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor incredintate; 
c) operatiuni de plasare a fondurilor in active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, in conditiile legii; 
d) administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor; 
e) activitati conexe, cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati, culegerea fructelor si incasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor, mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc.; 
f) orice operatiuni in numerar privind plati, incasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii incredintate. 
Art. 96
(1) Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfasoara activitati fiduciare, un cont la o banca reputata (cont fiduciar) destinat depozitarii de fonduri fiduciare
(2) Prin fonduri fiduciare, in sensul prezentului articol, se intelege orice suma primita de catre avocat cu titlu de fond initial sau rezultata din valorificarea acestuia ori a bunurilor incredintate
(3) In contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decat fonduri fiduciare. 
Art. 97
(1) Toate platile legate de activitatile fiduciare efectuate pentru acelasi client vor fi efectuate din contul fiduciar, iar toate incasarile rezultate din activitatile fiduciare vor fi colectate in contul fiduciar al clientului respectiv
(2) Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel putin o data la 3 luni, daca in contractul de asistenta juridica nu se prevede o perioada mai scurta. 
Art. 98 Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum si instructa efectuarea de plati din acesta doar in urmatoarele situatii: 
a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli in conditiile si limitele mandatului fiduciar; 
b) la instructiunea expresa a clientului, dar cu posibilitatea retinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activitatile fiduciare; 
c) in baza unei hotarari judecatoresti; 
d) in baza contractului de asistenta juridica, pentru incasarea onorariilor legate de activitatile fiduciare desfasurate; 
e) in cazul in care este in curs o procedura executionala privind bunurile sau fondurile administrate. 
Art. 99 Avocatul nu are dreptul sa retraga fonduri sau sa efectueze plati din contul fiduciar atunci cand clientul i-a adus la cunostinta in scris opozitia sa. 
Art. 100 Este permisa incheierea unui contract de asistenta juridica care sa prevada plata, in parte, a onorariului pentru activitati fiduciare, conditionate de un eveniment care sa aiba loc sau de un rezultat care sa fie atins. 
Art. 101 Avocatul are obligatia sa pastreze evidente scrise ale tuturor operatiunilor efectuate in baza sau in legatura cu un mandat fiduciar (contracte, corespondenta, rapoarte de evaluare, extrase de cont etc.). In cazul in care clientul solicita originalul acestor evidente, avocatul este indreptatit sa pastreze fotocopii pe format hartie sau electronic. 
Art. 102 
(1) Avocatul are obligatia sa pastreze cel putin un registru sau un sistem echivalent de inregistrare care sa arate separat, pentru fiecare client pentru care a desfasurat activitati fiduciare: 
a) identitatea clientului pe seama caruia fondurile si/sau bunurile sunt primite si/sau administrate; 
b) un inventar al bunurilor primite, respectiv rambursate si valoarea fondurilor primite si rambursate, precum si data primirii si sursa fondurilor si bunurilor si data rambursarii acestora sau rezultatul administrarii si valorificarii acestora; 
c) operatiunile fiduciare efectuate, cu indicarea datei, partilor, valorii si tipului operatiunii
(2) Avocatul este obligat sa inregistreze prompt fiecare tranzactie fiduciara si, in orice caz, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la efectuarea lor. 
Art. 103. - Avocatul are obligatia sa pastreze evidentele legate de activitatile fiduciare pe o perioada de cel putin 10 ani. 


Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate 
Art. 104 Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza. 
Art. 105
(1) In vederea stabilirii temporare a sediului societatii comerciale in cauza, avocatul va intocmi si semna cu reprezentantul societatii un contract separat de asistenta juridica avand acest obiect
(2) Perioada pentru care sediul societatii in cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi un an, iar dovada sediului se face cu contractul de asistenta juridica. 
Art. 106 Avocatul poate indeplini orice formalitati legale necesare in vederea inregistrarii, in numele si pe seama clientului, a societatilor comerciale, a partilor de interes, a partilor sociale si a actiunilor, in conditiile legii. 
Art. 107 Avocatul va intocmi si pastra registre de parti de interes, parti sociale sau de actiuni, emise de societatile inregistrate de acesta in numele si pe seama clientului. Avocatul poate efectua, la cererea clientului, operatiuni in aceste registre, inclusiv cesiuni si constituiri de garantii, si poate emite, la cererea persoanei indreptatite, extrase din aceste registre, in conditiile legii.

Vezi si:
Raporturile dintre avocati
Indatoririle avocatului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu