5 feb. 2013

Divort prin acord, fara partaj, cand sunt copii minori


Model cerere divort – prin acordul partilor, cand din casatorie au rezultat copii care la data divortului sunt minori.

DOMNULE PRESEDINTE,
    Subsemnatii … si … ambii cu domiciliul in ........ str. .......... nr. ...., ap. ..., sector ..., in contradictoriu cu PRIMARIA sectorului/orasului (dupa caz)... – AUTORITATEA TUTELARA, formulam prezenta:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti:

desfacerea casatoriei inregistrata in Registrul de Stare Civila al Primariei sectorului / orasului..... la nr. ......., prin acordul nostru al partilor.
- revenirea sotiei la numele purtat anterior casatoriei si anume .......... 
- exercitarea autoritatii parintesti - de catre mama - asupra minorilor......, nascut/a la data de....... si...... nascut/a la data de.............;
- sa luati act ca noi partile am convenit stabilirea domiciliului minorilor la domiciliul actual al mamei, la adresa din......
- obligarea mea, in calitate de tata la plata catre cei doi minori a sumei de… lei, reprezentand pensie de intretinere si contributia mea la cresterea, educarea, invatatura si pregatire profesionala a  minorilor.  


IN FAPT, noi partile ne-am casatorit la data de........., din aceasta casatorie rezultand minorii …, nascut/a la ............ si …, nascut/a la .........  
Arat ca inca de la inceputul casniciei intre noi sotii, au existat anumite divergente care s-au acutizat cu trecerea timpului. Suntem firi diametral opuse, avem puncte diferite de vedere in ceea ce privesc toate aspectele vietii.
In ultima perioada aceste lucruri au dus la aparitia unor tot mai dese discutii in contradictoriu si la o racire evidenta a relatiilor dintre noi.
    Am incercat amandoi sa depasim aceste impedimente,  eforturile au ramas fara rezultat, dimpotriva s-a accentuat si mai mult instrainarea noastra, ajungandu-se la o lipsa totala de afectiune si comunicare.
    Acestea fiind faptele, urmeaza sa constatati ca relatiile dintre noi sunt grav vatamate, continuarea casatoriei nemaifiind posibila.

IN DREPT, intemeiem actiunea pe dispozitiile articolelor art. 373, art. 374, art. 400, art. 529 si urmatoarele Cod Civil.
    Depun prezenta cerere in..... exemplare pentru comunicare.
Anexez: certificatul de casatorie in original, seria ..... nr. ..... eliberat la data de..... sub nr. ...... de Primaria ....., copiile certificatelor de nastere ale minorilor, dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.


DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......


Aspecte teoretice:

In cazul divortului prin acord instanta nu va stabili vreo culpa unuia dintre soti.
La primirea cererii de divort, presedintele instantei verifica existenta consimtamantului sotilor si semnaturile acestora, dupa care fixeaza termen.
Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun cererea se depune la judecatoria din circumscriptia unuia dintre ei.
Exercitarea autoritatii parintesti se face in comun de catre parinti dar domiciliul minorilor se va stabili la unul dintre ei, conform intelegerii si daca prin raportul autoritatii tutelare nu se constata ca ar trebui altfel.

Acte necesare:
Cererea de divort in 3 exemplare – pentru ca sunt si minori in cauza si un exemplar se va comunica autoritatii tutelare)
Certificat de casatorie in original; copie dupa C.I./B.I ale ambilor soti; dovada achitarii taxei de timbru judiciar (in original) si timbru judiciar; copie certificate de nastere ale copiilor minori; acte de proprietate ale bunurilor comune – cand se cere partajul in aceeasi cerere (partajul poate fi cerut si in cerere separata, dupa desfacerea casatoriei) si lista cu bunurile comune.
*
Raportul de ancheta sociala - ancheta sociala se efectueaza la domiciliul actual al copilului si la domiciliul unde ar putea fi dus daca va fi incredintat sotului care se muta din domiciliul comun.

Note:
- Cererea de divort se depune de soti impreuna la judecatoria unde sotii au / au avut domiciliul comun si trebuie semnata de ambii soti;
- Daca sotii au convenit si asupra modalitatilor de solutionare a cererilor accesorii divortului, acestea se vor cuprinde in actiunea de divort – in speta chestiunile legate de copil, dar se pot intelege si cu privire la partaj;
- Partile se pot intelege ca sotia sa pastreze numele dobandit prin casatorie (astfel avand acelasi nume de familie cu minorii);
- Partile se pot intelege ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata de catre tata iar domiciliul minorilor poate fi stabilit la tata, nu doar la mama (in general se va tine cont de varsta copiilor;
- Evident, motivele de divort vor fi enumerate in functie de fiecare caz in parte dar trebuie sa reiasa ca sunt ireconciliabile neintelegerile;
- Cererea se depune la instanta in doua exemplare: pentru autoritatea tutelara si pentru instanta;
- Asistentii sociali (de la autoritatea tutelara) vor face o ancheta sociala la domiciliu parintelui unde urmeaza sa locuiasca minorii dupa desfacerea casatoriei;

Art. 373  Motive de divorţ
Divorţul poate avea loc:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Divortul prin acordul sotilor
Art. 374  Condiţii
(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.
(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.
(3) Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

Art. 400 Locuinţa copilului după divorţ
(1) În lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic.
(2) Dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior.
(3) În mod excepţional, şi numai dacă este în interesul superior al copilului, instanţa poate stabili locuinţa acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimţământul acestora, ori la o instituţie de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului şi îndeplinesc toate actele obişnuite privind sănătatea, educaţia şi învăţătura sa.

ART. 529
Cuantumul întreţinerii
(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti.
(2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.
(3) Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.
[…]

Articol publicat in Februarie 2003

Vezi si:
Divortul din culpa
Divortul la notar 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu