5 feb. 2013

Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera e reglementat prin art. 2.242 si urmatoarele din codul civil in vigoare din Octombrie 2011.

Renta viagera este un contract prin care o persoana, numita credirentier, instraineaza, cu titlu gratuit sau oneros, un bun sau plateste o suma de bani unei alte persoane, numita debirentier, care se obliga sa plateasca periodic o renta de bani credirentierului pana la decesul acestuia.
Se poate referi la un bun mobil, imobil, o obligaţie de orice fel.

Debirentierul (persoana care beneficiaza de contractul de renta viagera) se obliga sa plateasca periodic o renta in bani credirentierului pana la decesul acestuia sau unei terte persoane desemnate de credirentier, caz in care acest contract imbraca forma unei stipulatii in favoarea altuia.
Contractul de renta viagera se poate incheia si pentru o alta persoana nu neaparat intre partile care au incheiat contractul. Exemplu: A incheie cu B un contract de renta viagera, prin care in schimbul apartamentului, pe care A il instraineaza in favoarea lui B, B se obliga sa plateasca lui C o suma de bani, periodic, pana la deces.

Renta viagera se constituie pe durata vieţii credirentierului, daca partile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vietii debirentierului sau a unei terte persoane determinate.
Modalitati de constituire: renta viagera poate fi cu titlu oneros, in schimbul unui capital de orice natura, sau cu titlu gratuit si este supusa, sub rezerva dispozitiilor Codului civil,  regulilor proprii ale actului juridic de constituire.
Renta viagera poate fi facuta în favoarea unui terţ. Într-un asemenea caz, chiar daca terţul  primeşte renta viagera cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevazute pentru donaţie.
Renta viagera poate fi constituita pe durata vietii mai multor persoane - in acest caz, in lipsa de stipulatie contrara, obligatia de plata a rentei inceteaza la data la care decedeaza ultima dintre aceste persoane. Constituirea rentei viagere in favoarea mai multor persoane: daca nu s-a convenit altfel, obligatia de plata a rentei viagere este indivizibila in privinta credirentierilor.
Plata ratelor. In lipsa unei stipulatii contrare, ratele de renta se platesc trimestrial in avans si indexate in functie de rata inflatiei. Daca credirentierul decedeaza inainte de expirarea perioadei pentru care renta s-a platit în avans, debirentierul nu poate cere restituirea sumei platite aferente perioadei in care creditorul nu a mai fost in viata.
Garantia legala (inscrierea ipotecii legale). Pentru garantarea obligatiei de plata a rentei constituite cu titlu oneros se poate institui o ipoteca legala, iar in vederea inscrierii ipotecii legale nu este necesara declararea valorii creantei garantate.
Executarea silita a ratelor. In cazul neindeplinirii obligatiei de plata a reatelor scadente, credirentierul poate cere sechestrul si vanzarea bunurilor debirentierului, pana la concurenta sumei care poate asigura plata rentei pentru viitor - suma se va stabili pe baza unei expertize intocmite in conformitate cu metodologia de calcul aplicabila in cazul asigurarilor de viata si se tine seama si de ratele deja incasate de credirentier, de varsta si de starea acestuia. Cheltuielile expertizei le va suporta debirentierul. Dupa ce a fost obtinuta in urma vanzarii bunurilor debirentierului, suma se va consemna la o institutie de credit si va fi platita credirentierului cu respectarea cuantumului si scadentelor convenite prin contractul de renta viagera. In cazul in care debirentierul intra in lichidare, credirentierul isi poate realiza dreptul la renta inscriind in tabloul creditorilor o creanta al carei cuantum se va determina prin expertiza.
Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului. Creditorul unei rente viagere constituite cu titlu oneros poate cere rezolutiunea contractului daca debirentierul nu depune garantia promisa in vederea executarii obligatiei sale ori o diminueaza. Credirentierul are dreptul la rezolutiune pentru neexecutarea fara justificare a obligatiei de plata a rentei de catre debirentier. In lipsa stipulatiei contrare, rezolutiunea nu confera debirentierului dreptul de a obtine restituirea ratelor de renta deja platite.
Irevocabilitatea contractului. Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului si renuntând la restituirea ratelor platite. Debirentierul este tinut la plata rentei pana la decesul persoanei pe durata vietii careia a fost constituita renta, oricat de impovaratoare ar putea deveni prestarea acesteia (art 2252 cod civil).
Nulitate. Conform dispozitiilor art.2.246 Cod civil, este lovit de nulitate absoluta contractul care stipuleaza o renta constituita pe durata vietii unui tert care era decedat in ziua incheierii contractului. Nu produce efecte nici  contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o renta pe durata vietii unei persoane care, la data incheierii contractului, suferea de o boala din cauza careia a murit in interval de cel mult 30 de zile de la aceasta data.
Ratiunea nulitatii se explica prin faptul ca lipseste elementul aleatoriu din contract.
Caractere juridice:
Se infiinteaza, de regula, cu titlu oneros.Elementul aleatoriu consta in durata de viata a credirentierului: daca va trai mult, el va fi in castig iar daca va trai putin va fi in castig debirentierul.
Poate fi infiintat si cu titlu gratuit – prin donatie intre vii sau prin testament, dar nu mai are caracter aleatoriu, ci este o liberalitate, deoarece pentru credirentier nu exista sanse de pierdere si pentru debirentier nu exista sanse de castig – si se poate cere reductiunea liberalitatii, conform dispozitiilor legale.
Are caracter consensual. Creditorul rentei instraineaza debitorului un bun mobil sau imobil, ceea ce echivaleaza cu o vanzare iar renta platita periodic ar fi pretul vanzarii; proprietatea bunului se transfera de la o persoana la alta prin simplul acord de vointa al partilor (acest aspect determinand caracterul consensual al rentei).
Este translativ de proprietate. Fara a fi necesara traditiunea bunului, transferul dreptului de proprietate are loc in momentul acordului de vointa al partilor.
Renta viagera e un contract tipic aleatoriu – cuantumul rentei depinde de cat timp va trai credirentierul (evenimentul incert). In cazul in care renta a fost constituita in favoarea unui tert, iar credirentierul a decedat inaintea acestuia renta va continua in beneficiul mostenitorilor credirentierului pana la decesul tertului. Daca renta e cu titlu gratuit nu este aleatorie deoarece un contract – pentru a fi aleatoriu – trebuie sa prezinte acest caracter pentru ambele parti, in ceea ce priveste prestatiile lor reciproce.
Este un contract cu executare succesiva, fiind o prestatie periodica despre care nu se stie cand se termina.
Conditii de validitate.
Credirentierul trebuie sa aiba capacitatea de a dispune, pentru ca renta viagera e translativa de proprietate; pentru renta cu titlu gratuit persoana trebuie sa aiba capacitatea de dispozitie ceruta pentru incheierea contractului de donatie sau a unui testament.
Pentru consimtamant se cer intrunite conditiile de la contractul de vanzare-cumparare.
Obiectul rentei viagere: un bun mobil sau un bun imobil care se afla in circuitul civil.
Cauza trebuie sa fie una licita si morala.
Incetarea contractului are loc – in primul rand - prin moartea persoanei in favoarea careia s-a constituit renta. Implinirea termenului de prescriptie extinctiva va duce la incetarea rentei viagere. In cazul rentei cu titlu oneros contractul se va stinge prin reziliere, atunci cand deirentierul nu a oferit garantiile promise la incheierea contractului.

Diferente intre contractul de intretinere si contractul de renta viagera.
Contractul de renta viagera nu trebuie confundat cu cel de intretinere deoarece cele doua contracte nu sunt identice. La contractul de intretinere debitorul se obliga sa asigure creditorului intretinerea pe viata (hrana, locuinta, imbracaminte, medicamente etc) iar la renta viagera debirentierul plateste periodic o suma. Pe scurt: la contractul de intretinere obligatia debiorului este de a face iar la renta viagera obligatia este de a da. Renta se poate transmite altei persoane, creanta de intretinere, nu. Renta poate fi urmarita de creditori. Contractul de intretinere e un contract nenumit, contractul de renta viagera e un contract numit.

Cu titlu informativ
Ca o noutate in legislatia romaneasca avem, din Octombrie 2011, art 1271 cod civil: impreviziunea.
Articolul 1.271 Impreviziunea
(1) Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa, fie datorita cresterii costurilor executarii propriei obligatii, fie datorita scaderii valorii contraprestatiei.
(2) Cu toate acestea, daca executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa datorita unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei, instanta poate sa dispuna:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor;
b) incetarea contractului, la momentul si in conditiile pe care le stabileste.
(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile numai daca:
a) schimbarea imprejurarilor a intervenit dupa incheierea contractului;
b) schimbarea imprejurarilor, precum si intinderea acesteia nu au fost si nici nu puteau fi avute in vedere de catre debitor, in mod rezonabil, in momentul incheierii contractului;
c) debitorul nu si-a asumat riscul schimbarii imprejurarilor si nici nu putea fi in mod rezonabil considerat ca si-ar fi asumat acest risc;
d) debitorul a incercat, intr-un termen rezonabil si cu buna-credinta, negocierea adaptarii rezonabile si echitabile a contractului.

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Art. 107 - Dispozitiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplica numai contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil.
Art. 148 - Dispozitiile art. 2.252 alin. (2) din Codul civil nu impiedica aplicarea in cazul contractului de renta viagera a art. 1.271 din Codul civil in privinta imprejurarilor survenite pe parcursul executarii contractului, care nu sunt determinate de durata vietii persoanei pana la decesul careia a fost constituita renta.

Art. 2252 c.civil
Irevocabilitatea contractului
(1) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea ratelor plătite.
(2) Debirentierul este ţinut la plata rentei până la decesul persoanei pe durata vieţii căreia a fost constituită renta, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.

Conditii care trebuie indeplinite pentru a se putea invoca impreviziunea
- sa existe un dezechilibru major si evident intre prestatiile pe care partile le au de efectuat - dezechilibrul este atat de pregnant incat il pune pe debitorul obligatiei intr-o situatie extrem de grava (excesiv de oneroasa, doar oneroasa nefiind suficient pentru  a se invoca impreviziunea) de dezavantajoasa, daca si-ar indeplini prestatia.
- sa indeplineasca in mod cumulativ trei conditii:
a) schimbarea imprejurarilor, precum si intinderea acesteia nu au fost si nici nu puteau fi avute in vedere de catre debitor, in mod rezonabil, in momentul incheierii contractului;
b) sa se afle in afara controlului partii dezavantajate, adica sa nu fi fost posibila prevederea;
c) riscul evenimentelor sa nu fi fost asumat de partea dezavantajata; dezechilibrul intre prestaii (impreviziunea propriu-zisa) sa se produca intr-un mod cu totul neprevazut, niciuna dintre parti nestiind ce se va intampla intr-un viitor (prin definitie, indepartat) cu valoarea prestatiilor la care partile s-au obligat.
Nu exista situatie de impreviziune atunci cand executarea obligatiei a devenit imposibila din cauza unui eveniment de forta majora si nu ca urmare a devenirii extrem de oneroase a obligatiei; într-o astfel de situatie estevorba despre problema riscului contractual.

Resurse:
Contracte civile, dr.Eugen Safta-Romano, Ed Polirom 1999;
Noul Cod Civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa: legea de punere in aplicare, legislatia conexa, Mona Pivniceru, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012;
Articolul Exceptiile de la principiul obligativitatii efectelor contractului prevazute in noul Cod civil, de Gabriel Tita-Nicolescu, in Pandectele romane nr 11/2012.

Nota: articolul nu acopera toate aspectele cu privire la contractul de renta viagera.

2 comentarii:

 1. cum consideri ca instrainarea cu titlu gratuit presupune efectuarea unei contraprestatii?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Renta viagera constituita cu titlu gratuit se refera la faptul ca A incheie contract cu B dar A trebuie sa plateasca renta lui C, numai pana la decesul lui B.
   Cu titlu gratuit, prin donatie (sub conditie) sau testament…
   Cel putin, asa inteleg.
   Acum am citi intrebarea ta si raspund dar va trebui sa mai caut info.

   Ștergere